struktura pomocy spolecznej

site
Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…

Temat: polityka społeczna
...placówki opiekuńczo-wychowawcze · pomoc środowiskowa, m.in. świetlice środowiskowe, ośrodki wsparcia (tj. domy dziennego pobytu, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), · pomoc pieniężną, usługową i rzeczową świadczoną przez ośrodki pomocy społecznej (i w kilku przypadkach przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Struktura pomocy społecznej w Polsce: · ośrodki pomocy społecznej działające w każdej gminie, udzielające pomocy pieniężnej, usługowej i rzeczowej oraz kierujące do domów pomocy społecznej · powiatowe centra pomocy rodzinie (w miastach na prawach powiatu - miejskie centra pomocy rodzinie); powiaty prowadzą domy pomocy społecznej, zapewniają opiekę nad dziećmi w placówkach...
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,284.htmlTemat: Pomoc społeczna dla początkujących
...pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo - wychowawczej. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, mieszkaniowych tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze. Struktura pomocy społecznej w Polsce: -ośrodki pomocy społecznej działające w każdej gminie- udzielają świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (OPS, GOPS, MOPS) -powiatowe centra pomocy rodzinie- prowadzą domy pomocy społecznej, zapewniają opiekę nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka) i w rodzinach zastępczych; (PCPR, MOPR) -regionalne ośrodki polityki społecznej –...
Źródło: autoagresywni.pl/viewtopic.php?t=171All right reserved.
© Kochać to patrzeć w tym samym kierunku…